آبستنی

Farsça آبستنی nedir, Farsça - Farsça sözlük آبستنی ne demek?

[ بِ تَ ] (حامص) حَبَل. (دهار).
حمل. باروری. بار:
ترا پنج ماهست از آبستنی
از این نامور بچهٔ رستنی.فردوسی.
زآبستنی تهی نشوی هرگز
هرچند روزروز همی
زایی.ناصرخسرو.

- امثال:

آبستنی نهان بود و زادن ...


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبستنی kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبستنی kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبستنی diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful