آبستن

Farsça آبستن nedir, Farsça - Farsça sözlük آبستن ne demek?

[ بِ تَ ] (ص) هر مادینه از انسان و
حیوان که بچه در شکم دارد. حامل. حامله.
آبست. بارور. باردار. حُبْلی ََ. (دهار).
بارگرفته. حمل برداشته :
پریچهره آبستن آمد ز مای
پسر زاد از این نامور کدخدای.فردوسی.
که ازبهر ...

(بِ تَ) (ص .) = آبستان : 1 - حامله ، باردار. 2 - پنهان ، پوشیده . ؛~شب ~ است (کن
.) وقوع حوادث تازه محتمل است .


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبستن kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبستن kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبستن diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful