آبادانی

Farsça آبادانی nedir, Farsça - Farsça sözlük آبادانی ne demek?

(اِخ) نام مردی بعرب که بعلم و
پرهیزگاری معروف بوده است، منسوب
بشهر آبادان.

(حامص مرکب) عمران. عمارت.
(دستوراللغة): آن زمین را که دروست
برکت و آبادانی و قاعده های استوار می نهد.
(تاریخ بیهقی). متحیر گشت و گفت آنچه در
دنیا برای آبادانی عالم بکار آید... در این آیت
بیامده است. (کلیله و ...

(حامص . اِ.) 1 - عمران ، آبادی . 2 - منسوب به شهر «آبادان ». 3 - آبادی ، قریه .
4 - رفاه ، آسایش . 5 - زراعت ، کشاورزی .


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبادانی kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبادانی kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبادانی diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful